Obchodní podmínky

Provozovatelem e-shopu a současně také prodávajícím je společnost Vinařství Hradilovi s.r.o., IČ 06169694, se sídlem v Moravské Nové Vsi, Jana Černého 611, zapsaná v obchodním rejstříku v oddíle C, vložka 112005 u Krajského soudu v Brně (dále jen „provozovatel“ nebo „prodávající“). Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro nákup vín a dalšího zboží (dále jen „zboží“) nabízených prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího na webových stránkách www.vinarstvihradilovi.cz, provozovaných provozovatelem (dále jen „internetový obchod“).

Tyto obchodní podmínky v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti vznikající mezi prodávajícím a kupujícím (kupující a prodávající společně dále jako „smluvní strany“) zejména při uzavírání kupní smlouvy, jejímž předmětem je koupě zboží nabízeného prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu, uzavíraná na dálku (dále jen „kupní smlouva“), dále práva a povinnosti smluvních stran související s plněním dle uzavřených kupních smluv a práva a povinnosti smluvních stran při uplatňování práv z odpovědnosti za vady zboží.

Práva a povinnosti neupravená těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Je-li kupujícím spotřebitel, aplikují se na vztah prodávajícího a kupujícího zvláštní zákonná pravidla na ochranu spotřebitele obsažená zejména v občanském zákoníku a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. V individuálně sjednané kupní smlouvě lze dohodnout podmínky odchylné od těchto obchodních podmínek. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Znění obchodních podmínek může prodávající jednostranně změnit či doplnit. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí vždy zněním platným a účinným v době uzavření kupní smlouvy mezi smluvními stranami.

Smluvní strany

1.1. Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, je spotřebitelem (dále v textu je tento kupující označován jako „spotřebitel“). Kupní smlouva uzavřená se spotřebitelem je smlouvou spotřebitelskou.
1.2. Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který zboží kupuje za účelem svého podnikání.
1.3. Prodávajícím je obchodní společnost Vinařství Hradilovi s.r.o., IČ 06169694, se sídlem Moravská Nová Ves, 691 55, Jana Černého 611, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 112005. Vinařství Hradilovi s.r.o. je právnická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti.


Kupní smlouva

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná na e-shopu prodávajícího je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ust. § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
2.2. Prodávající uvádí u každého nabízeného zboží na internetovém obchodě informace o zboží, včetně označení zboží, popis hlavních vlastností zboží a ceny zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH. Cena zahrnuje veškeré další poplatky včetně nákladů na balné, vyjma ceny za dopravu. Cena za dopravu vychází z objednaného množství a je určena platným ceníkem vybrané dopravní společnosti.
2.3. Pro objednání zboží kupující odešle prodávajícímu prostřednictvím webového rozhraní internetového obchodu prodávajícího elektronickou objednávku, která je návrhem k uzavření kupní smlouvy na určitý druh zboží (dále jen „elektronická objednávka“ nebo „objednávka“). Před odesláním elektronické objednávky je objednávka zrekapitulována, přičemž kupujícímu je umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které kupující ve své objednávce uvedl. Přijetí objednávky prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem nazvaným „Potvrzení objednávky“ na e-mail zadaný v objednávce. Zaslání tohoto potvrzení nemá vliv na vznik kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy dochází následně až na základě zaslání e-mailu „Oznámení o přijetí objednávky“ zaslaném prodávajícím. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou stran nebo na základě zákonných důvodů.
2.4. Podmínkou platnosti elektronické objednávky kupujícího je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí, v případě kupujících, kteří jsou fyzickými osobami zejména uvedení jména a příjmení kupujícího, adresy dodání a kontaktní email a telefon, v případě právnické osoby uvedení obchodní firmy kupujícího, IČO, DIČ, adresa sídla, adresa místa dodání a kontaktů, aby mohl být kupující v případě jakýchkoli problémů kontaktován. Kupující je povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje v objednávce.
2.5. Před odesláním elektronické objednávky prodávajícímu je kupující povinen se seznámit s obchodními podmínkami prodávajícího, přičemž stvrzení kupujícího, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a souhlas kupujícího s jejich použitím je nedílnou součástí elektronické objednávky.
2.6. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (zejména s ohledem na množství, hodnotu objednávky) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (a to písemně prostřednictvím elektronické adresy kupujícího či telefonu).
2.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavíráním smlouvy si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady nepřevyšují základy sazby, které jsou za ně běžně účtovány.
2.8. Na dárky, které jsou poskytovány prodávajícím kupujícímu zdarma se aplikují zákonná ustanovení darovací smlouvy.
2.9. Tímto článkem není dotčena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za jiných, individuálně sjednaných podmínek.

Dodací podmínky

3.1. Součástí objednávky je volba způsobu dodání zboží.
3.2. Zboží je obvykle dodáváno v ucelených papírových kartonech po 6 ks lahví. Z tohoto důvodu je preferováno, aby si kupující objednal vždy takový počet lahví, který je dělitelný číslovkou 6, tedy 6 ks lahví na karton. V případě, že počet objednaných lahví nebude dělitelný číslem 6, bude použito náhradního obalu, který se každou dodávkou může lišit. Zboží bude kupujícímu doručeno prostřednictvím přepravní společnosti nebo si jej kupující může vyzvednout osobně v sídle prodávajícího nebo jiným, předem dohodnutým způsobem.
3.3. Termín dodání zboží je do 7 pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. Ve výjimečných případech, anebo pokud není zboží skladem, může být dodací lhůta i delší, o čemž bude kupující bezodkladně po zjištění této skutečnosti vyrozuměn. Místo dodání je stanoveno v objednávce kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání zboží na adresu uvedenou kupujícím v objednávkovém formuláři. Kupující je povinen zboží při předání převzít.
3.4. Rozvoz zboží je ze strany prodávajícího zajišťován pouze na území České republiky prostřednictvím přepravní společnosti DPD. Náklady na dopravu se řídí aktuálním ceníkem.
3.5. V případě, že je zboží nutno kupujícímu z důvodů na straně kupujícího doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než původně ve své objednávce zvolil, je kupující povinen tyto náklady uhradit.
3.6. Zboží je možno si vyzvednout osobně v sídle prodávajícího, a to nejdříve po obdržení potvrzení, že je zboží připraveno.
3.7. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením kupní ceny zboží.


Platební podmínky

4.1 Úhradu za kupní cenu zboží a další náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy, může kupující uskutečnit v hotovosti při osobním předání v sídle společnosti nebo platební kartou/převodem online během objednávky v eshopu prodávajícího. Daňový doklad bude součástí zásilky. Způsob úhrady kupní ceny zboží a dalších souvisejících nákladů je součástí objednávky kupujícího.
4.2. Spolu s kupní cenou zboží je kupující povinen prodávajícímu uhradit náklady za dodání zboží ve smluvené výši.
4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.
4.4. Při úhradě zboží bankovním převodem bude zboží odesláno po připsání finančních prostředků na účet prodávajícího, při osobní převzetí zboží je kupní cena v hotovosti splatná kupujícím okamžitě.
4.5. Případné slevy poskytnuté prodávajícím nelze vzájemně kombinovat, není-li v individuálně sjednané kupní smlouvě mezi prodávajícím a kupujícím sjednáno jinak.


Reklamace

5.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv a povinností z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
5.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
– má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
– se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
– zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
– je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
– zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
5.3. V případě, že dodávka vykazuje zjevné vady přepravního obalu (protržení, rozbití apod.) nebo obsahu (zvuk zjevně rozbitých láhví, prosakování vína obalem apod.), je kupující oprávněn odmítnout převzetí. V tomto případě bude zásilka automaticky zaslána zpět a bude expedována nová zásilka.
5.4. Povinností kupujícího je si zboží při převzetí důkladně prohlédnout a zkontrolovat. Případné vady zboží (kupř. špatný počet objednaných lahví, záměna lahví) písemně uplatní u prodávajícího zasláním emailové zprávy na e-mail prodávajícího zbynek.hradil@vinarstvihradilovi.cz či písemně na adresu sídla prodávajícího, a to nejpozději do tří dnů od převzetí zboží. Při reklamaci je nutné se zbožím předložit kopii faktury spolu s dokladem o zaplacení.
5.5. Je-li kupujícím spotřebitel a projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Je-li kupujícím spotřebitel, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
5.6. Veškerá práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího zasláním emailové zprávy na e-mail prodávajícího zbynek.hradil@vinarstvihradilovi.cz nebo zasláním písemné reklamace na adresu sídla prodávajícího.
5.7. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.
5.8. Reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem ČR a to nejpozději do 30 dnů od obdržení reklamace. Kupující je povinen předložit spolu s vadným výrobkem také doklad o zaplacení. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným skladováním, tzn., že se vztahuje na zjevné vady chuti a vzhledu. Zboží musí být vráceno v původním obalu, v láhvi plné nejméně do 2/3 obsahu a uzavřené původní zátkou. V případě zjištění oprávněné reklamace bude zboží kupujícímu vyměněno kus za kus, na náklady prodávajícího. V případě, že zboží nebude skladem, bude vrácena kupujícímu kupní cena zboží. V případě neoprávněné reklamace bude zboží zasláno kupujícímu zpět na náklady kupujícího.
5.9. V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz
5.10. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


Právo odstoupit od smlouvy

6.1. Je-li kupujícím spotřebitel, má právo v souladu s ust. § 1829 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, od kupní smlouvy na dodání zboží odstoupit ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž je-li předmětem plnění několik druhů zboží nebo dodání několika částí, počíná lhůta pro odstoupení běžet ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy spotřebitel zašle prodávajícímu poštou či jiným způsobem na adresu sídla prodávajícího: Jana Černého 611, 691 55 Moravská Nová Ves, či na adresu elektronické pošty prodávajícího zbynek.hradil@vinarstvihradilovi.cz. V písemném odstoupení od smlouvy musí být uvedeno zejména číslo objednávky, datum nákupu zboží a číslo bankovního účtu, na který mají být kupujícímu vráceny peníze představující uhrazenou kupní cenu.
6.2. Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím a od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
6.3. V případě odstoupení od smlouvy se tato smlouva od počátku ruší. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy dle předchozího článku musí prodávajícímu vrátit vše, co na základě kupní smlouvy od prodávajícího obdržel, a to nejpozději ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Prodávající vrátí peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
6.4. Prodávající je oprávněn jednostranně započíst pohledávku na úhradu škody vzniklé na vráceném zboží oproti pohledávce kupujícího na vrácení kupní ceny.
6.5. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.


Ochrana osobních údajů

7.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu na stránkách www.vinarstvihradilovi.cz kupující, který je fyzickou osobou, dává prodávajícímu souhlas ke zpracování, tj. zejména ke shromažďování a archivování svých osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech za účelem obchodního a marketingového využití, zejména pak za účelem realizace práv a povinností práv z kupní smlouvy, a to v rozsahu: jméno a příjmení, adresa bydliště, emailová adresa, telefonní kontakt (dále společně jen „osobní údaje“).
7.2. Osobní údaje budou prodávajícím zpracovávány na dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.
7.3. Kupující je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě. Kupující je povinen při změně svých osobních údajů neprodleně informovat prodávajícího o těchto změnách.
7.4. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího, který je fyzickou osobou, odstranit z databáze. Osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.
7.5. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
7.6. Požádá-li kupující prodávajícího o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Zasílání obchodních sdělení

8.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.


Závěrečná ustanovení

9.1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Uzavřené kupní smlouvy jsou po svém uzavření archivovány za účelem jejich splnění a další evidence a její stav není přístupný kupujícímu.
9.2.Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2024.